کائنات به باورهایتان پاسخ میدهد

نویسنده :

Leader

دسته بندی :

تاریخ انتشار :

آگوست 5, 2023

اشتراک

کائنات به باورهایتان پاسخ میدهد

شما روزانه میلیونها انتخاب برای افکار خود دارید و میلیونها افکار یعنی میلیونها ارتعاش و نوع افکار شما نوع ارتعاش شما را تعیین میکند و آنچه از ذهن شما منتشر میشود چیزیست که در زندگیتان پدیدار میگردد.

چه فکری را بیشتر تکرار میکنید؟
به چه چیز متمرکز شده اید؟

همان ارتعاش غالب شما را شکل میدهد و تمام زندگیتان را تحت شعاع خویش قرار خواهد داد، زیرا شما چیزی را بیشتر در زندگیتان خواهید دید که بیشتر از سایر موضوعات به آن توجه میکنید و راجع به آن می اندیشید.

شما به هر چیزی باور داشته باشید همان وارد تجربه زندگیتان خواهد شد و باورها همان افکاری هستند که بارها توسط شما و دیگران تایید شده اند، بنابراین اگر باور داشته که همواره بعد از هر شادی گریه خواهد بود، بنابراین جهان حق را به شما می دهد و در پس هر اتفاق خوب اتفاق ناخوشایندی تقدیمتان خواهد شد و این دقیقا دستور خودتان به جهان هستی بود.

دقت کنید که چه باورهایی دارید، دقت کنید که به چیزی فکر می کنید زیرا همان را در زندگی خلق خواهید کرد، شما خالق آفریده شده اید و هر لحظه در حال خلق و جذب 100% اتفاقات زندگیتان هستید.

تا زمانی كه بگيم گرفتارم واقعا گرفتار خواهيم بود…

بسیاری از مردم به هنگام گفتگو ، کلماتی مخرب را ادا میکنند ، مثل :
مریضم،  ورشکست شدم ، جانم به لبم رسید ، بد شانسم و….

به یاد داشته باشید ، از سخنان تو ، بر تو حکم خواهد شد.

کلامتان بی اثر باز نخواهد گشت ، و آنچه را بر زبان رانده اید بجا خواهد آورد.

پس کلامتان را عوض کنید ، تا جهان شما دگرگون شود.

برچسب :

کل بازدید 181|بازدید امروز 1
سرفصل ها